Technológie:

Materiály

Pracovné postupy

Certifikáty:

osvedčenie o práve prednosti - Slovenská republika

osvedčenie o práve prednosti - Maďarská republika

osvedčenie o zápise úžitkového vzoru

 

MINERAL DESIGN

MINERAL DESIGN

Základným používaným materiálom pri obnove striech sú pásy MINERAL DESIGN z produkcie talianskej spoločnosti INDEX S.p.A. ktoré sú novou generáciou výrobkov s minerálnym posypom. Tým sa podarilo dosiahnuť to, aby sa produkt dostal z technickej aj do estetickej roviny, keďže krytina už nieje len jednofarebnou plochou, ale môže byť aj vzorovaná, čím omnoho estetickejšie nahradí pôvodnú strešnú krytinu.

Pásy MINERAL DESIGN sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastomerickými a platomerickými polymérmi. Tie sa pridávajú za účelom dosiahnutia lepších vlastností zmesi, napr. odolnosti voči vysokým, či nízkym teplotám, pri zachovaní ideálnej priľnavosti a absolútnej vodonepriepustnosti.

MINERAL DESIGN aj pri svojom dekoratívnom efekte spĺňa po technickej stránke vlastnosti krytiny, vhodnej pre náročné hydroizolácie s požadovanou vysokou životnosťou. MINERAL DESIGN reprezentuje evolúciu vo svete mäkkých povlakových krytín a umožňuje nový prístup ku konštrukcii striech, pričom dokáže plne uspokojiť akékoľvek nároky zákazníka na estetický vzhľad strechy a jej farebnosť.

Krytina MINERAL DESIGN je vhodná na všetky typy striech, od plochých po šikmé či značne členité.

S MINERAL DESIGN-om budú strechy škôl, kostolov či obytných a polyfunkčných budov opäť pôsobyť esteticky a moderne.


MINERAL DESIGN

ARGO

-ARGO P a MINERAL ARGO P
-ARGO V a MINERAL ARGO V

APP PLASTOMERICKÉ POLYMÉR-BITÚMENOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY

POPIS:

Pásy ARGO sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými plastomerickými polymérmi. Tieto sa pridávajú za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesi, ktorej stála báza je tvorená bitúmenom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry.

Charakteristiky takéhoto bitúmenu sú potom determinované polymerickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.

Technické dispozície takéhoto polymér-bitúmenu sú teda značne vylepšené, napr. odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám pri zachovaní ideálnej priľnavosti a absolútnej vodonepriepustnosti.

ARGO sa vyrába v rôznych plošných hmotnostiach s nosnou vložkou zo sklenej rohože, polyesterových vlákien, alebo kombináciou týchto dvoch druhov materiálov.

Pásy s označením P sú posilnené izotropickou, termálne fixovanou, netkanou polyesterovou rohožou Spunbond s vyššou plošnou hmotnosťou, ktorá je veľmi silná, má značné možnosti predĺženia a vysokú odolnosť voči prepichnutiu alebo roztrhnutiu.

ARGO P a MINERAL ARGO P v základnej dodávanej verzii majú kompozitnú polyesterovú nosnú vložku, stabilizovanú sklenými vláknami v pozdĺžnom smere. Táto vložka je veľmi silná a elastická s optimálnou rozmerovou stabilitou pri vysokých teplotách. Sklené vlákna zabezpečujú minimalizáciu „banánového“ efektu (skrivenie pásu pri rozbalení) a kompletne je 2- až 3-krát stabilnejšia než normálna polyesterová nosná vložka.

ARGO V a MINERAL ARGO V sú posilnené rohožou zo sklených vlákien, ktoré sú pozdĺžne zhustené a táto rohož má tiež vysokú rozmerovú stálosť, pričom však dosahuje rozťažnosť do max 3%.

ARGO P a  ARGO V, pásy bez vrchného bridlicového posypu majú vrchnú stranu pokrytú rovnomerne rozsypaným jemným práškom, ktorý umožňuje rýchle rozbalenie balíka a aplikáciu pásu so spoľahlivým rýchlym natavením. Minerálne verzie pásov majú vrchnú stranu chránenú bridlicovým posypom, zatláčaným do asfaltovej hmoty pásu zahorúca, okrem bočného pretavovacieho pásu, chráneného jemnou Flamina fóliou, ktorá je spálená pri natavovaní. Spodná strana pásu je tiež pokrytá Flamina plastickou fóliou, ktorá sa spáli pri natavovaní pásov.

POUŽITIE:

Pásy ARGOMINERAL ARGO sú určené na hydroizoláciu všetkých bežných pevných povrchov, plochých, zošikmených a kolmých. Doporučené plochy môžu byť betónové, železobetónové, vydrevnené, príp. plechové. Jedná sa o strechy, základové dosky, terasy, rôzne typy stien. Pásy bez hrubého vrchného minerálneho posypu sa obvykle používajú ako spodná “základná” vrstva hydroizolačnej skladby. Pásy s minerálnym posypom sa bežne používajú ako vrchné, bezúdržbové hydroizolačné vrstvy

MINERAL DESIGN

ELASTOCENE

-ELASTOCENE V
-ELASTOCENE P a MINERAL ELASTOCENE P
-ELASTOCENE P/GL

SBS/CO ELASTOMERICKÉ POLYOLEFINICKÉ KOPOLYMÉR-BITÚMENOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY

 

POPIS:

Pásy ELASTOCENE sú vyrobené z novej, špeciálnej zmesi destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastomerickými a polyolefinickými kopolymérmi v pomere. Tieto sú veľmi flexibilné pri nízkych teplotách a teplu odolné a dlho si zachovávajú svoju elasticitu. Tieto pásy majú vynikajúcu priľnavosť a optimálnu flexibilitu s ohľadom na bežné druhy pásov, umožňujú dosiahnuť silnejšie a dlhšie trvajúce spoje.

ELASTOCENE sa vyrába v  rôznych plošných hmotnostiach s nosnou vložkou zo sklenej rohože, polyesterových vlákien, alebo kombináciou týchto dvoch druhov materiálov. “V” typy pásov sú zosilnené sklenou nosnou vložkou, majú extrémne vysokú rozmerovú stabilitu.

ELASTOCENE PMINERAL ELASTOCENE P v základnej verzii obsahujú kompozitnú polyesterovú nosnú vložku, stabilizovanú sklenými vláknami v pozdĺžnom smere. Táto vložka je veľmi silná a elastická s optimálnou rozmerovou stabilitou pri vysokých teplotách. Sklené vlákna zabezpečujú minimalizáciu “banánového” efektu (skrivenie pásu pri rozbalení) a kompletne je 2- až 3-krát stabilnejšia než normálna polyesterová nosná vložka.

Pásy ELASTOCENE sú zo spodnej strany pokryté jemnou Flamina fóliou, ktorá sa spáli pri natavovaní.

Výhody pásu ELASTOCENE:

ELASTOCENE PELASTOCENE V, pásy bez hrubozrnného farebného minerálneho posypu majú vrchnú stranu pokrytú rovnomerne rozsypaným jemným práškom „talc”.

POUŽITIE:

Pásy ELASTOCENE  a MINERAL ELASTOCENE ponúkajú možnosť riešenia rôznych typov hydroizolácií. Sú určené na hydroizolácie všetkých bežných pevných povrchov, plochých, zošikmených a kolmých. Doporučené plochy môžu byť betónové, železobetónové, vydrevnené, príp. plechové. Jedná sa o strechy, základy budov, základové dosky, terasy, parkoviská. Pásy s vrchnou úpravou “Texflamina” sa používajú aj ako parozábrany s výhodou vynikajúcej priľnavosti k lepiacim hmotám pre tepelnoizolačné materiály, ako sú horúci oxidovaný bitumén, lepidlá zo studeného asfaltu a polyuretánové lepidlá. Pre použitie pri izoláciách podzemných garáží sú vynikajúce pásy s nosnou vložkou typu “GL”, ktorá má vysokú odolnosť voči prepichnutiu. Všetky uvedené charakteristiky predurčujú pásy ELASTOCENE na multifunkčné použitie pri náročných hydroizoláciách v stavebníctve.

MINERAL DESIGN

PROMINENT / VAPORDIFFUSER/ARMODILLO
SBS/APP

NOPOVÉ ELASTO-PLASTOMERICKÉ POLYMÉR-BITÚMENOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY S MIKROVENTILAČNOU A PAROZÁBRANNOU FUNKCIOU

 

POPIS:

NOPOVÉ pásy PROMINENT, VAPRODIFFUSER a ARMODILLO sú novým druhom hydroizolácií, ktoré plnia viaceré dôležité a pomocné funkcie v strešnom, či základovom hydroizolačnom súvrství. Určenie každého pásu je iné:

PROMINENT rieši problém účinnej parozábrany a zároveň dokonalého odvetrania zatepleného hydroizolačného súvrstvia, kde funkciu parozábrany plní hliníková fólia v páse a mikroventiláciu zabezpečujú pravidelne rozložené “nopy” (výstupky) na povrchu pásu, ktoré sa ešte vyznačujú výbornou lepivosťou k tepelnoizolačnému materiálu po nahriatí.

VAPORDIFFUSER je pomocný hydroizolačný nopový pás, ktorý po aplikácii na nový betónový povrch, alebo staré hydroizolačné súvrstvia umožní nataviť nové súvrstvie bez potreby bodového natavovania a dokonale zabezpečí difúziu prípadných odparov po celej ploche strechy. Vapordiffuser úplne  zabráni možnosti vzniku vzduchových bublín v novej hydroizolačnej skladbe.

ARMODILLO v najrôznejších druhoch hydroizolačných súvrství pri izoláciách základov budov slúži ako optimálna vrstva pre spojenie hydroizolácie (ktorou Armodillo je) a ďalších, potrebných  ochranných a drenažných vrstiev.

Tieto pásy sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastomerickými a plastomerickými polymérmi. Tieto sa pridávajú do asfaltu za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesi, ktorej stála báza je tvorená bitúmenom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry. Charakteristiky takéhoto bitúmenu sú potom determinované polymerickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.

Technické dispozície takéhoto polymér-bitúmenu sú teda značne vylepšené, napr. odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám pri zachovaní ideálnej priľnavosti a absolútnej vodonepriepustnosti.

POUŽITIE:

PROMINENT sa používa ako parozábranný pás s mikroventilačnou funkciou v zateplených hydro/tepelnoizolačných strešných súvrstviach. Na Prominent sa priamo aplikuje tepelná izolácia v rolkách, alebo paneloch. Prominent zaručí dokonalý spoj medzi ním a tepelnou izoláciu s dlhou životnosťou.
PROMINENT/ALU je posilnený hliníkovou fóliou o hrúbke 60 mikrónov, ktorá zabezpečí absolútnu paronepriepustnosť pásu.

VAPORDIFFUSER sa používa pri nových strechách, aj renováciách starých striech ako hydroizolačná vrstva, ktorá umožní difúziu pár po celej ploche strechy bez možného vniknutia pár do  nového hydroizolačného súvrstvia.

ARMODILLO P môže byť použitý ako na plochých, tak vertikálnych základových plochách budov samostatne, alebo v spojení s ostatnými izoláciami ako ochranná a drenážna vrstva. Tento pás nahrádza klasicky používanú nopovú fóliu, zabezpečuje pritom aj hydroizoláciu v jednej vrstve.

AUTOTENE PRO V

SBS

Špeciálny spájací elastomerIcký polymér-bitúmenový pás s celoplošne termoaktivačnou samolepiacou plochou na spodnej strane
! SÚČASŤ ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU “INDEX ENERGY SAVING”

RIEŠI PROBLÉM:

ako dokonale spojiť tepelnoizolačné panely (PSE, RW) s hydroizolačným bitúmenovým pásom bez nutnosti a potreby mechanického kotvenia a zároveň umožniť natavenie vrchného pásu v skladbe bez obavy z ožehnutia a znehodnotenia tepelnej izolácie pri natavovaní

POSKYTUJE VÝHODY:

NENÁROČNÁ APLIKÁCIA
Aplikuje sa nalepením samolepivej termoaktívnej vrstvy na tepelnú izoláciu. K definitívnemu priľnutiu k tepelnej izolácii dochádza následne po natavení vrchvej vrstvy

MINIMÁLNE NÁKLADY PRI APLIKÁCII
pri pokládke nepoužívame žiadne ďalšie pomôcky, nie je žiadna spotreba plynu
minimálna spotreba plynu pri natavovaní

NAJVHODNEJŠIE VYUŽITIE
AUTOTENE PRO V je spájací podkladný pás s celoplošnou termoaktivačnou spodnou stranou, využívaný prevažne v systéme INDEX ENERGY SAVING

INDEX ENERGY SAVING
Spolu s pásom TECTENE BV STRIP tvoria termoaktívne samolepiace súvrstvie pre aplikáciu tepelnoizolačných panelov (PSE, RW) v zateplených strešných skladbách.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

nosná vložka: zosilnená sklená rohož
plošná hmotnosť: 2 kg/m2
stabilita pri teplote: 100°C
ohyb za studena:  -25°C
pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne): 400/350 N/5cm
rozťažnosť: 2%

INDEX PROTHERMO PUR

ZÁKLADNÉ TECHNOLOGICKÉ PRAVIDLÁ A APLIKÁCIE SYSTÉMU INDEX PROTHERMO PUR

Úvod
Technologický predpis rieši možnosti použitia a spôsoby aplikácie zateplovacieho systému na ploché a šikmé strechy Index Prothermo Pur, ktorý vyrába spoločnosť Index so sídlom vo Verone (Taliansko). Systém Index Prothermo Pur sa skladá z tepelnej izolácie Thermobase Pur, vrchného asfaltového pásu s ochranným posypom a doplnkov (kotvy, oplechovania atiky, ukončovacie lišty a pod.) Technologický predpis bol vypracovaný podľa údajov a predpisov od výrobcu, spoločnosti Index S.p.A., Castel D´Azzano (VR) 31070, Taliansko.

Popis systému
Zateplovací systém INDEX Prothermo PUR je určený na zateplenie existujúcich plochých aj šikmých striech, ale sa dá použiť aj pri novostavbách. Systém sa skladá z troch základných vrstiev: - podkladný parozábranný  nopový hydroizolačný pás PROMINENT V (ALU); - tepelná izolácia THERMOBASE PUR v hrúbkach  od 30 do 80 mm, štandardne dodávané hrúbky sú 40 a 60 mm; - vrchný SBS, alebo APP bitúmenový pás s keramickým, alebo bridlicovým ochranným posypom.

Thermoabase Pur
-tepelná izolácia Thermobase PUR  je na báze tvrdého samozhášavého polyuretanu. Na spodnej strane je asfaltová vrstva, ktorá umožňuje lepšie prichytenie k podkladu (pôvodná hydroizolácia), na vrchnej strane je nakašírovaný modifikovaný asfaltový pás so sklenou alebo polyesterovou nosnou vložkou.
-kašírovaný pás má po stranách presahy, pretavením ktorých dosiahneme kompaktnú podkladnú hydroizolačnú vrstvu. Na kašírovaný pás je možné celoplošne natavovať asfaltové pásy, pričom tepelná izolácia je chránená proti poškodeniu plameňom z horáka.
Thermobase PUR sa dodáva v hrúbkach od 30 do 80mm. Štandardne dodávané hrúbky sú 40 a 60mm. Thermobase PUR v uvedených hrúbkach je dodávaný v roliach o šírke 1m.
-Tepelnú izoláciu je možné prípadne aj kotviť, táto možnosť sa využíva hlavne pri vyšších budovách, kde je kvôli vplyvu vetra doporučené dodatočné prikotvovanie.

Vrchný SBS (alt. APP) bituménový pás s posypom
-vrchný hydroizolačný SBS (alt. APP) modifikovaný pás s farebným keramickým, alebo bridlicovým posypom, určený na celoplošné natavovanie.
-zabezpečuje ochrannú vrstvu celého systému
-odporúča sa používať modifikované pásy o plošnej hmotnosti min. 5 kg/m2 a vyššej a nosnej vložke min. 180g/m2 -najpoužívanejšími druhmi pásov sú Mineral Sirio P 5 kg (APP modifikovaný pás) a Mineral Elastocene P 5,5 kg (SBS modifikovaný pás)

TECTENE BV STRIP (BASE) V

APP – SBS

Špeciálny elastoplastomerIcký polymér-bitúmenový pás so samolepiacimi pásikmi na spodnej (vrchnej) strane.
SÚČASŤ ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU “INDEX ENERGY SAVING”

RIEŠI PROBLÉM:

ako dokonale spojiť stare. Poškodené vrstvy s potrebou mikroventilácie k novej hydroizolačnej vrstve bez potreby použitia mikroventilačnej medzivrstvy alebo nepravidelného a nekvalitného “bodového” natavovania

POSKYTUJE VÝHODY:

NENÁROČNÁ APLIKÁCIA
Pri jednovrstvovej nekotvenej aplikácii je časová náročnosť minimálna

MINIMÁLNE NÁKLADY PRI APLIKÁCII
Vzhľadom na termoaktivačnú samolepivú funkciu pásikov na spodnej strane pásu je zaručená minimálna spotreba plynu pri natavovaní

NAJVHODNEJŠIE VYUŽITIE
TECTENE BV STRIP je podkladný pás s expanznou vrstvou a  termoaktivačnými samolepivými pásikmi v tepelno-hydroizolačnom súvrství INDEX ENERGY SAVING

MOŽNOSŤ POUŹITIA AJ PRI NOVOSTAVBÁCH
V prípade použitia v strešnom systéme novostavby s vrchným pásom šetríme prípadnú samostatnú expanznú mikroventilačnú vrstvu, ktorú nahrádza systém termoaktívnych samolepiacich pásikov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

nosná vložka: zosilnená sklená rohož
hrúbka samolepivých pásikov: min. 1 mm
plocha samolepivých pásikov: min. 40 %
stabilita pri teplote:  100°C
pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne): 400/350 N/5cm
rozťažnosť: 2%

EXTENSA – FIL

SBS elastomerický pás

Modifikovaný elastomerický asfaltový pás s výstužnou vložkou z polyesterových vlákien s vynikajúcimi fyzikálnymi parametrami. (vysoká mechanická pevnosť, elasticita, pri nízkych teplotách, dlhá životnosť)

POUŽITIE:

TECHNOLOGICKÝ POSTUP:
Ľahko nataviteľný pás pomocou propan-bunánových horákov.

Základné parametre: EXTENSA – FIL

 
30200
40200
45200 MINERAL
Vlastnosť
Jednotka
Hrúbka pásu
mm
3/4
4
Hmotnosť pásu
kg/m2
3,3/4,4
4,5
Druh vystuženej vložky
polyester
polyester
Pevnosť v ťahu
pozdĺžna
N/50 mm
650
650
priečna
500
500
Ťažnosť
pozdĺžna
%
40
40
priečna 
50
50
Ohybnosť na trne
(Ø30mm pri 20°C)
bez trhlín
bez trhlín
Bod mäknutia krycej vrstvy KK
°C
110°C - bez zmien
110°C - bez zmien
Nepriepustnosť vody (0,5 MPa/24h) 
neprepúšťa
neprepúšťa

Lícna strana: Izolačný bitúmenový pás EXTENSA – FIL dodávame s ochranným bridlicovým posypom v šedej, zelenej a červenej farbe pod názvom EXTENSA – FIL 45200 v hmotnostiach 4, 4,5 a 5,5 kg/m2, respektíve s ochrannou hmotou na lícnej strane pod obchodným názvom EXTENSA – FIL 40200 v hrúbkach 3 a 4 mm.
Spodná strana je vybavená taviacou fóliou proti zlepeniu.

 
Hrúbka/plošná hmotnosť
Počet rolí (m2)/paleta
EXTENSA –FIL 30200
3 mm
30 (300)
EXTENSA –FIL 40200
4 mm 
24 (240)
EXTENSA –FIL 45200
4,5 kg
23 (230)
EXTENSA –FIL 50200
5,5 kg
20 (200)

Balenie
Dĺžka rolky:
10 m
Šírka rolky: 
1 m